Home » سرزمین نابینایان by H.G. Wells
سرزمین نابینایان H.G. Wells

سرزمین نابینایان

H.G. Wells

Published
ISBN : 9789643623715
Paperback
180 pages
Enter the sum

 About the Book 

در سالیان گذشته، این دره به گونهای به روی آدمیان گشوده بود که همگان میتوانستند از درهها، گردنهها و پرتگاهها، و نیز از گردنههای یخزده بگذرند و خودشان را به مرغزاران هموار برسانند؛ و در حقیقت مردم زیادی به آن سامان روی آوردند، دو رگههای پروای که همه ازMoreدر سالیان گذشته، این دره به گونه‌ای به روی آدمیان گشوده بود که همگان می‌توانستند از دره‌ها، گردنه‌ها و پرتگاه‌ها، و نیز از گردنه‌های یخ‌زده بگذرند و خودشان را به مرغزاران هموار برسانند؛ و در حقیقت مردم زیادی به آن سامان روی آوردند، دو رگه‌های پروای که همه از دست فرمانروای خودکامه و خونخوار اسپانیایی گریخته بودند. پس از آن فوران شگفت‌انگیز میندوبامبا روی داد، یعنی شبی در کیتو و به مدت هفده روز، و در پاگواچی آب به جوش آمد و هرچه ماهی در آب بود مرده بر سطح آب آمد که به گوایاکیل هم رسید. در سراسر سواحل اقیانوس آرام، رانش زمین و ذوب شدن سریع برف‌ها و یخ‌ها در پی آمد و سیل جاری شد و یک سوی آراوکای باستانی، قله‌ی کوه ریزش کرد و با صدایی چون صدای رعد فرو ریخت و سرزمین نابینایان را برای همیشه از دسترس آدمیان دور ساخت.